XVI Prezentacje Recytatorskie „Poetae nascuntur, oratores fiunt”

Zapraszamy na jesienne Prezentacje Recytatorskie!

Tegoroczna XVI edycja poświęcona będzie pamięci Haliny Poświatowskiej.

 

Halina Poświatowska, z domu Myga, przyszła na świat w Częstochowie 9 maja 1935 roku. Zmarła w Warszawie 1967 roku. Była polską poetką, należącą do pokolenia „Współczesności”.  Zadebiutowała w 1956 publikując swoje wiersze w „Gazecie Częstochowskiej”. Za jej odkrywcę uważa się krytyka literackiego i poetę Tadeusza Gierymskiego. 

Twór­czość po­et­ki jest bo­ga­ta i obej­mu­je wie­le utwo­rów sku­pia­ją­cych się na te­ma­ty­ce po­za­ma­te­rial­nej. Po­ru­sza­ła zwłasz­cza pro­ble­ma­ty­kę śmier­ci oraz mi­ło­ści, pod­kre­śla­ła po­tę­gę uczuć, kru­chość ludz­kie­go cia­ła i isto­tę car­pe diem, ko­rzy­sta­nia z każ­de­go mo­men­tu ulot­ne­go ży­cia. Szcze­gól­ną uwa­gę w swo­ich roz­wa­ża­niach po­świę­ci­ła po­sta­ciom ko­bie­cym. Do dzieł Ha­li­ny Po­świa­tow­skiej na­le­żą przede wszyst­kim czte­ry to­mi­ki po­ezji, z któ­rych ostat­ni zo­stał wy­da­ny po­śmiert­nie – Hymn bał­wo­chwal­czy (1957), Dzień dzi­siej­szy (1963), Oda do rąk (1966) oraz Jesz­cze jed­no wspo­mnie­nie (1968).
W in­nym po­śmiert­nym zbio­rze, za­ty­tu­ło­wa­nym Dzie­ła (1997), zna­la­zły się nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej li­ry­ki, opo­wia­da­nie, baj­ki dla dzie­ci, dra­ma­ty oraz li­sty, co naj­le­piej ob­ra­zu­je wszech­stron­ność au­tor­ki.

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży w wieku:

  • 13-15 lat
  • 16-18 lat

i odbywa się w dwóch kategoriach:

  • recytacji
  • poezji śpiewanej

Na zgłoszenia czekamy do 31 października 2019 r. pod adresem email:  dkidalin@poczta.onet.pl

Konkurs odbędzie się 14 listopada 2019 r. od godz. 10:00

Poniżej znajduje się KARTA ZGŁOSZENIA oraz REGULAMIN

Karta zgłoszenia

Regulamin

Celem XVI Prezentacji Recytatorskich jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej postaci poety i jego twórczości poetyckiej oraz prozatorskiej.