Zaproszenie XIV ogólnopolski Konkurs Radom

Zapraszamy już na XIV Ogólnopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych

1. Organizatorami Konkursu są: Dom Kultury „Idalin” w Radomiu, Klub Modelarsko-Historyczny „Sokół” w Radomiu i Renova Model.
2. Konkurs odbędzie się 27-29 maja 2011 r. w Domu Kultury „Idalin” w Radomiu.
3. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim startować modelarze indy-widualni i zrzeszeni z modelami kartonowymi i plastikowymi oraz z modelami wykonanymi od podstaw z dowolnych materiałów.
4. Konkurs zostanie rozegrany w kategoriach: standard i otwartej w kla-sach kartonowych i plastikowych /wykaz klas w załączniku/ w następu-jących grupach wiekowych:
młodzik – do lat 13 /1998 r. i później/,
junior – do lat 18 /1993-1997/,
senior /1992 r. i wcześniej/;
• w przypadku małej ilości modeli zgłoszonych do Konkursu w danej kla-sie organizatorzy zastrzegają sobie prawo do połączenia grup wieko-wych /tylko młodsza do starszej/ lub połączenia zbliżonych klas.
5. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 modele w danej klasie, przy czym nie mogą to być modele nagrodzone w poprzednich edycjach Konkursu.
6. Klasy zostaną rozegrane w przypadku zgłoszenia do każdej przynajm-niej 3 modeli trzech różnych zawodników.
7. Do każdego modelu należy załączyć kartę zgłoszenia, a w kat. otwartej – dodatkowo dokumentację, na podstawie której model został wykonany lub zwaloryzowany.
Modele wraz z dokumentacją przyjmowane będą 27 maja 2011 r. w godz. 17.00-20.00 i 28 maja 2011 r. w godz. 8.00-12.30.

Zgłoszenia należy składać w:
Domu Kultury „Idalin”, ul. Bluszczowa 4/8, 26-600 Radom,
tel. 048/365-27-17 lub 0604 683 901
e-mail: dkidalin@poczta.onet.pl
8. Modele oceni i dokona podziału nagród Komisja Sędziowska powołana przez Organizatorów. Ocena modeli wg przepisów LOK.
9. Uczestnicy ponoszą opłaty startowe w wysokości:
seniorzy – 10 zł,
młodzicy i juniorzy – 5 zł
bez względu na zgłoszoną liczbę modeli.
10. Organizator dysponuje ograniczoną liczbą bezpłatnych miejsc nocle-gowych. Osoby zainteresowane bezpłatnym noclegiem proszone są o zabranie ze sobą śpiworów lub kocy. Koszty wyżywienia /dwa obiady, śniadanie, kolacja/: 30 zł. Osoby zainteresowane noclegiem i wyżywie-niem proszone są o zgłoszenie tego najpóźniej do dn. 20 maja 2011 r.
11. Rozegrane zostanie Grand Prix Renova Model

Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do interpretacji ni-niejszego Regulaminu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Dom Kultury „Idalin” – 048 365-27-17,
Grzegorz Molenda – 0-604 683 901

Klasy modeli

MODELE PLASTIKOWE
/standard i otwarta/ KLASA SKALA
lotnicze
PL1 samoloty 1/24 – 1/35
PL2 samoloty 1/48 – 1/50
PL3 samoloty 1/72 – 1/144
PH1 śmigłowce 1/48 – 1/50
PH2 śmigłowce 1/72 – 1/144
artyleria
PA1 1/76 – 1/48
PA2 1/35 i większe
pojazdy bojowe
PK1 kołowe 1/76 – 1/48
PK2 kołowe 1/35 i większe
PG1 gąsienicowe 1/76 – 1/48
PG2 gąsienicowe 1/35 i większe
pojazdy cywilne i motocykle
PC1 1/76 – 1/48
PC2 1/35 – 1/24
PC3 1/18 i większe
statki żaglowe
PZ1 1/200 i większe
PZ2 1/250 i mniejsze
statki motorowe
PM1 1/200 i większe
PM2 1/250 i mniejsze
figurki
PF1 1/35 – 1/24
PF2 1/16 – 1/9

MODELE KARTONOWE
/standard i otwarta/ KLASA RODZAJ
lotnicze
KS1 samoloty śmigłowe jednosilnikowe
KS2 samoloty śmigłowe wielosilnikowe
KO samoloty odrzutowe
KS50 samoloty i śmigłowce w skali 1/48, 1/50
KH śmigłowce
KX kosmiczne
pojazdy wojskowe
KK kołowe
KG gąsienicowe
pojazdy cywilne
KP szynowe /także pociągi pancerne/
KC kołowe i gąsienicowe
statki
KZ żaglowce
KM motorowce
budowle
KB
figurki
KF
dioramy kartonowe
KD tematyka dowolna

DIORAMY /otwarta/ KLASA POWIERZCHNIA
lotnicze DL do 0.5 m2, materiał dowolny
kołowe DK do 0.5 m2, materiał dowolny
morskie DM do 0.5 m2, materiał dowolny

INNE /otwarta/ KLASA RODZAJ
przekroje
PR modele plastikowe i kartonowe, skala dowolna
modele od podstaw
MP materiał dowolny, skala dowolna, dopuszcza się użycie w modelu 10% części fabrycznych