Warsztaty z Mistrzem Sceny

Dom Kultury „Idalin” w Radomiu rozpoczyna w sezonie artystycznym 2012\2013 cykl warsztatów teatralnych z doskonalenia aktywności twórczej dla nauczycieli i młodzieży. Cykl ten pod nazwą Warsztaty z Mistrzem Sceny poświęcony będzie tematyce teatru cieni,  teatru przedmiotu
i działaniom z zakresu sztuki lalkarskiej i scenicznej.  Warsztaty, które będą miały formę wykładu połączonego z praktyką sceniczną poprowadzi Jerzy Kaszuba. Jest on absolwentem Akademii Praktyk Teatralnych
w Gardzienicach, wielokrotnym uczestnikiem  Międzynarodowych Warsztatów Wychowania przez Sztukę INSEA i Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i Bielefeld w Niemczech. Uczestniczył
w  Międzynarodowych Warsztatach Teatralnych Sztuka Ulicy we Włoszech oraz był wielokrotnym  uczestnikiem  i wykładowcą podczas Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Upicach, Kopenhadze i Kijowie. Wielokrotnie uczestniczył w warsztatach aktorskich w Instytucie
J. Grotowskiego we Wrocławiu.

Pragniemy poinformować, że zaplanowaliśmy 4 spotkania warsztatowe:

1. „Władza dla wyobraźni” – Cudowny Świat Teatru Cieni  – lalki cieniowe

(23 listopada 2012r. godz. 15-20)

2. Władza dla wyobraźni – Cudowny Świat Teatru Cienimaski kaskowe

( 1 marca 2013r. godz. 15-20)

3. Teatr Przedmiotu – animacja przedmiotu (12 kwietnia 2013r. godz. 15-20)

4. Wielkie marionety w przestrzeni scenicznej – animacja gigantycznych kukieł – spektakl (7 czerwca 2013r. godz.15-20)

 

Jednocześnie pragniemy nadmienić, że DK „Idalin” w czerwcu będzie organizatorem V FESTIWALU  LALKI , w którym biorą udział wszyscy chętni uczniowie w różnych kategoriach wiekowych, reprezentujący daną placówkę oświatową, a ocenie podlega samodzielnie lub grupowo zaprojektowana i wykonana lalka czy kukiełka, a także jej sceniczna prezentacja.

Warsztaty z Mistrzem Sceny są zatem niepowtarzalną okazją dla nauczycieli i młodzieży, by poznać tajniki wiedzy sztuki lalkarskiej i techniki konstruowania lalek scenicznych.

Wszelkie informacje dotyczące warsztatów udzielane są w DK „Idalin” w środy  i piątki  w godz.13-15  tel. (048) 365-27-17.

Zgłoszenia należy przesyłać na kartach zgłoszenia drogą mailową – e-mail: dkidalin@poczta.onet.pl lub tel/fax (048) 365-27-17 w nieprzekraczalnym terminie do 16 listopada 2012 r.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenia o udziale w WARSZTATACH z MISTRZEM SCENY z dokładnym  programem  zajęć.

Koszt udziału w jednym warsztacie wynosi 50 PLN od osoby. Koszt udziału w czterech warsztatach wynosi 170 PLN (w przypadku płatności z góry) od osoby. Wpłat należy dokonywać osobiście w DK „Idalin” w dniu rozpoczęcia warsztatów lub na konto DK „Idalin” –  Bank PEKAO S.A. II O/Radom 87124032591111000030022436 z dopiskiem „Warsztaty z Mistrzem Sceny”. Ilość miejsc jest ograniczona.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie naszej inicjatywy wśród grona pedagogicznego, instruktorów domów kultury i młodzieży.

W załączeniu przesyłamy program warsztatów i wzór karty zgłoszenia.

WARSZTATY Z MISTRZEM SCENY

Prowadzący : Jerzy Kaszuba

 

1. „Władza dla wyobraźni” – Cudowny Świat Teatru Cieni (23 listopada 2012r. godz. 15-20)

Warsztaty teatralne z doskonalenia aktywności twórczej dla nauczycieli i młodzieży

Cienie chińskie – warsztaty

 • zapoznanie z pradziejami teatru cieni – rys historyczny – teatr cieni na świecie
 • prezentacja różnych rodzajów lalek cieniowych
 • zapoznanie z konstrukcją ekranu cieniowego
 • nauka animacji lalek cieniowych na ekranie – „pierwsze kroki” w animacji lalką cieniową
 • próby tworzenia etiud improwizowanych w różnych technikach lalkarskich
 • poszukiwanie i eksperymenty z lalkami cieniowymi
 • improwizacje jako zaczyn scenariuszy spektakli teatralnych
 • Teatr cieni przestrzenią wolności twórczej– dyskusja na zakończenie warsztatów.

2. Władza dla wyobraźni – Cudowny świat teatru cieni ( 1 marca 2013r. godz. 15-20)

Warsztaty teatralne z doskonalenia aktywności twórczej dla nauczycieli i młodzieży

Cienie hiszpańskie – warsztaty

 • Ćwiczenia na plastykę ruchu.
 • Zapoznanie z formą masek kaskowych cieniowych.
 • Wykonywanie masek i rekwizytów .
 • Nauka gry za ekranem cieniowym : bez masek i w maskach kaskowych.
 • Nauka gry za ekranem cieniowym z rekwizytem .
 • Gra z partnerem lub grupą aktorów.
 • Tworzenie etiud scenicznych .
 • Omówienie działań warsztatowych.

3. Teatr Przedmiotu (12 kwietnia 2013r. godz. 15-20)

Warsztaty teatralne z doskonalenia aktywności twórczej dla nauczycieli i młodzieży

warsztaty

 • Wprowadzenie – animizacja jako pierwotna forma zabaw dziecięcych.
 • Animacja poduszek : a) nauka chodzenia i mówienia

b) tworzenie etiud

 • Animacja naczyń kuchennych :

a) nauka chodzenia, mówienia oraz wymyślanie nazw dla stworzonych postaci scenicznych ( w zależności od kształtu, sposobu chodzenia i wydawanych przy tym dźwięków ),

b) tworzenie rodzin animowanych przedmiotów ( blaszaki, drewniaki i plastikowce)

c) tworzenie etiud z rodzinami przedmiotów.

 • Animacja szczotek ryżowych.
 • Animacja wybranymi przedmiotami przez uczestników warsztatów.
 • Omówienie działań warsztatowych.

4. Wielkie marionety w przestrzeni scenicznej (7 czerwca 2013r. godz.15-20)

Warsztaty teatralne z doskonalenia aktywności twórczej dla nauczycieli i młodzieży

warsztaty

 • Omówienie konstrukcji lalek.
 • Nauka animacji gigantycznych kukieł.
 • Tworzenie etiud pantomimicznych i tanecznych.
 • Omówienie działań warsztatowych.
 • Spektakl powarsztatowy z udziałem młodzieży i chętnych nauczycieli – animacja gigantycznymi kukłami

 

Karta zgłoszenia

WARSZTATY Z MISTRZEM SCENY

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………….

Szkoła / placówka delegująca………………………………………………………………

Adres zamieszkania / tel. kontaktowy / adres e-mail ………………………………….

Zgłaszam udział w warsztacie teatralnym / właściwe podkreślić /

1. „Władza dla wyobraźni” – Cudowny Świat Teatru Cieni  – lalki cieniowe
(23 listopada 2012r. godz. 15-20)

2. Władza dla wyobraźni – Cudowny Świat Teatru Cienimaski kaskowe
( 1 marca 2013r. godz. 15-20)

3. Teatr Przedmiotu – animacja przedmiotu
(12 kwietnia 2013r. godz. 15-20)

4. Wielkie marionety w przestrzeni scenicznej – animacja gigantycznych kukieł
(7 czerwca 2013r. godz.15-20)

 

Podpis i pieczęć instytucji                                                  Podpis uczestnika